JÁTEKSZABÁLYZAT

spirit logó rész

A Spirit Plasztika Facebook oldalán futó nyereményjáték szabályzata

 1. A játék szervezője

A Spirit Plasztika nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Nyolcnyolcnyolc Medical Kft. (továbbiakban: Szervező).

 1. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi illetőségű 18. életévét betöltött, érvényes személyigazolvánnyal rendelkező internet használó természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt.

2.2 A nyereményjátékban résztvevő Játékos az adott Játék időtartama alatt mindössze egy alkalommal jogosult regisztrálni.

2.3. A Játékosok az általa megadott Facebook profil által kerülnek beazonosításra, az időközben felmerült e-mail cím megadása, illetve felhasználása során felmerülő technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.4 Ha a Játékos valótlan adatokat ad meg, úgy az illető a Játékba nem kerülnek be, a jelentkezése érvénytelennek minősül.

2.5 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen úgy a nyereményjátékkal, a nyereménnyel kapcsolatos hivatalos ügyintézésben a nyeremény átvételét illetően csak és kizárólag törvényes képviselőjével együtt jogosult megtenni.

2.6. A Játékban a Szervező, jelen esetben a Nyolcnyolcnyolc Medical Kft. munkatársai, valamint a játék közreműködésében és lebonyolításában résztvevők, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.7. A nyereményjátékban résztvevő Játékos a részvételével elismeri, hogy a játékszabályzatot megismerte és azt maradéktalanul elfogadta. Amennyiben kifogással él, úgy a Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

2.8. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játékszabályzatot, vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa, de arról a weboldalon keresztül köteles értesíteni a weboldal felhasználóit, valamint a játékban résztvevőket.

 1. A játék időtartama, menete

3.1 A nyereményjáték során a sorsolás azok között történik, akik a nyereményjátékról szóló Facebook-bejegyzést megosztják, a Spirit Plasztika Facebook oldalát kedvelik és követik, továbbá kommentet írnak a nyereményjáték bejegyzése alá. a facebook oldal linkje

A játék időtartama: 2022. december 9-21.

Sorsolás: 2022 december 22-én 18 óra

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

3.2 Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a szolgálatás igénybevételére, a Spirit Plasztika Facebook oldalán megjelenő nyereményjátékra való felhívásnak megfelelően kell eljárnia, vagyis alapfeltétel, hogy a nyereményjátékról szóló bejegyzést megossza, vagy a Spirit Plasztika Facebook oldalát kedvelje és kövesse, továbbá, hogy kommentet írjon a nyereményjáték bejegyzése alá.

3.3 A Szervező jogosult ellenőrizni a profilok hitelességét.

 1. Nyeremény, nyertesek kiértesítése

4.1. A Játék során két nyertest sorsolunk ki, akik nyereménye fejenként egy arcfiatalító kezelés 1 ml premium hialuronsavval, a kezelést szakértő plasztikai sebész végzi.

4.2. A nyeremény készpénzre nem váltható, azonban átruházható. Az átruházás feltétele, hogy a nyertes a sorsolást  és kiértesítést követő 72 órán belül tájékoztassa a játék szervezőjét a nyeremény felhasználójának pontos nevéről, születési dátumáról, és elérhetőségéről írásos formában (info@spiritplasztika.hu).

4.3 A sorsolás alkalmával egy véletlengenerátor segítségével kerül kisorsolásra a nyertes. A sorsolás alkalmából 4 résztvevő kerül kisorsolásra; a nyertesek és a pótnyertesek.

4.4 A nyertesek nevét a Spirit Plasztika Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követően 24 órán belül, ugyanakkor a nyertessel Facebook üzenetben történik meg a kapcsolatfelvétel.

4.5. A nyertes a nyereménye átvételét kizárólag a Szervezőtől kapott visszaigazoló e-mail útján tudja intézni: vissza kell igazolnia a játékban történt részvételét, valamint a nyeremény elfogadását az e-mail értesítés/elektronikus üzenet/egyéb kézhezvételét követő 7 munkanapon napon belül.

4.6.Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes valamilyen oknál fogva nem jelentkezik, nem veszi át a nyereményt 7 munkanapon belül, úgy, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

 • ha a nyertes nem tudja hitelt érdemlően bebizonyítani, hogy a Játékra való jelentkezéskor betöltötte a 18. életévét
 • a kiértesítésre nem válaszol 8 munkanapon belül
 • nem elérhető
 • a játékszabály bármely pontját megszegi/megsérti
 1. Nyertes értesítése, a nyeremény kézbesítése

5.1 A játék nyertesével Facebook üzenetben történik a kapcsolatfelvétel, melynek során megtörténik a nyeremény átvételéhez szükséges információk egyeztetése.

5.2 A nyereményt az adatok egyeztetését és ellenőrzését követően, 2023 január 3 – 2023 július 3-ig vehetik igénybe a nyertesek egy előre egyeztetett időpontban a Spirit Plasztika rendelőjében.

5.3 A játékos köteles együttműködni a Szervezővel/lebonyolítóval, az adatokat pontosan megadni, a Játékszabályzatot maradéktalanul betartani, ha ezt nem teszi –és a nyeremény átvétele meghiúsul a Játékos hibájából, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.2 Amennyiben többszöri próbálkozás ellenére sem sikerül felvenni a kapcsolatot a nyertessel, a nyertes elesik a nyereménytől.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

6.1 Tájékoztatás

6.1.1 A játékban való részvétel, valamint a játékhoz szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon működik. A Szervező a tudomására jutott személyes adatokat, kizárólag adatfeldolgozás céljából használja fel, harmadik fél számára nem szolgáltatja ki, kizárólag az aktuális játékszabályzatban részletezett célra használja.

A Szervező a jelen játékszabályzatban is felhívja a résztvevők figyelmét arra, az adataik kezelésének jogalapja a résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat megértését és elfogadását követően, célja pedig a sorsolás lebonyolítása, az érintettek azonosítása a sorsolást követően.

6.1.2. A játékos az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül, visszavonhatja, megszüntetheti.

6.1.3. Abban az esetben, ha az adatkezelési feltételekben változás történik, a Szervező köteles a játékost haladéktalanul tájékoztatni.

6.1.4 Ha a játékosnak időközben problémája adódik az Adatvédelemmel, abban az esetben panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.

6.1.5. Azáltal, hogy a Játékos bekapcsolódik a nyereményjátékba, és megnyeri a nyereményt, abban az esetben a nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait a Szervező a  https://spiritplasztika.hu/ idevonatkozó törvények betartása mellett kezelje.

6.1.6.  A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok a hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban kerültek meghatározásra.

6.1.7.  A mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat elérhető a https://spiritplasztika.hu/ weboldalon.

6.1.8. A nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden felhasználó számára a Spirit Plasztika Facebook oldalán. A szabályzat módosításait, valamint a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a Facebook oldalon teszi közzé.

6.1.9.  A nyereményjáték Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

 1. Adatfeldolgozó/ adatkezelők/a játék lebonyolítója

Nyolcnyolcnyolc Medical Kft.

székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

ügyvezető: Pálinkás Kitti

email cím: info@spiritplasztika.hu